MÁJUS 8-IG VÁRJÁK A JELÖLÉSEKET HÁROM ÜLNÖKI HELYRE

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök soron kívüli megválasztását 2024. március 7. és 2024. május 31. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.  évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Bírósági ülnöknek a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 21.SZ/2024. (III.6.) számú határozatával megállapította az egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök létszámát, mely szerint a Váci Járásbíróságra 3 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt lehet megválasztani.

A Váci Járásbíróság ülnökeit Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vác Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei választják meg.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg. Jelöltet állíthatnak:

  • Általános ülnök esetén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével)
  • A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei (a tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek)
  • A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek (kivéve a pártok), a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervek
  • A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2024. május 8-ig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).

A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért – fentieken túl – mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11., 8. iroda) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A Váci Járásbíróságra szóló jelöléseket – a jelölt elfogadó nyilatkozatával, a képesítést igazoló bizonyítványokkal és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt – legkésőbb 2024. május 8. napjáig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető.