SZÜLŐK ÉS A VALIDITY ALAPÍTVÁNY: A MINŐSÍTETT KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSEK MIATT SÍVÓNÉNAK TÁVOZNIA KELL

Továbbra is nagy kommunikációs csönd övezi a baloldali városháza sajtójában a Baba utcai bölcsőde vezetőjének szakmaiatlan döntése után kialakult helyzetet. Mint az ismeretes, az alapvető jogok biztosa számos más szervezetekkel összhangban kimondta: JOGSÉRTŐ VOLT AZ INTÉZMÉNY EDDIGI SZEGREGÁCIÓS GYAKORLATA. Inotay Gergely, Vácon e területért felelős alpolgármesterhez személyesen segítségért forduló szülői képviseletnek egykor azt mondta, hogy a városháza részéről hivatalosan igazgatónak megválasztott Sívóné Cseh Katalin A MEGFELELŐ DÖNTÉST HOZTA A RÉSZLEGES INTEGRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSÉVEL. E mélyen szakmaiatlan döntést írta felül az alapvető jogok biztosa.

A városháza most mélyen hallgat arról, hogy a szülők a Validity Alapítványon keresztül kérelmezik Sívóné azonnali eltávolítását az intézmény éléről.

Mivel mint számos más kínos ügyükről, így ezúttal erről sem számolt be a városháza, ezért most a VácOnline közli e szülői kérelmező levelet.

 

***

Validity Alapítvány – Vác Város Önkormányzata, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Matkovics Ilona polgármester részére

Tárgy: felhívás az intézményvezető vezetői megbízásának visszavonására

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Vác Város Önkormányzata fenntartásában lévő Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének vezetője a 2020/21-es nevelési évben, a szülők folyamatos tiltakozása ellenére, a sajátos nevelési igényű gyermekeket jogellenesen elkülönítette a nem sajátos nevelési igényű társaiktól. Emellett nem teljesítette a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, így a magyar jogrendszer részét képező, ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben előírt, inkluzíve nevelésre vonatkozó kötelezettségeket sem.

Mivel az intézményvezető az együttműködéstől, valamint a jogsértések megszüntetésétől teljes mértékben elzárkózott, a szülők megbízásából a Validity Alalpítvány 2021 júniusában, az intézmény ellen hatósági eljárást indított az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményével (2600 Vác, Kölcsey utca 4.; a továbbiakban: eljárás alá vont, intézmény) szemben indított eljárásban az Alapvető Jogok Biztos a az EBF-AJBH-35/2021. számú határozatában a jogsértésért elmarasztalta az intézményt, és kimondta, hogy az eljárás alá vont – fogyatékossággal összefüggésben –

megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, valamint az intézményt figyelmeztetésben részesítette és eltiltotta a jövőbeni jogsértésektől.

Megjegyezzük, hogy az intézményvezető, a fent megjelölteken túl, további jogsértő magatartásokat is megvalósított mind az eljárás folyamán, mind az Egyenlő Bánásmód Főigazgatóság határozatát követően.

Az eljárás lefolytatásának ideje alatt, az intézményvezető egyik napról a másikra megcserélte a speciális és nem speciális csoport kisgyereknevelőit oly módon, hogy erről sem a szülőkkel, sem a kisgyereknevelőkkel nem egyeztetett, súlyos érdeksérelmet okozva ezzel a gyermekeknek, a gyermekek szüleinek, valamint az intézmény alkalmazottainak.

A Bölcsőde és Speciális Csoport Szakmai Programja is kifejezettem tartalmazza, hogy a kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő” rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához vagyis az intézményvezető a saját szakmai programjával szándékosan ellentétes gyakorlatot folytat, amely egyértelműen sérti a gyermek legfőbb érdekét, valamint az alkalmazottakkal való tájékoztatási és együttműködési kötelezettséget, így jogellenesnek minősül.

Másrészt utalunk egy érintett édesanya által, 2021. december 4-én az Ön részére küldött levélben foglaltakra. A megkeresésben az édesanya már tájékoztatta a T. Polgármester Asszonyt, hogy az intézményvezető a gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) igényléséhez szükséges, a gyermekének az intézmény látogatásáról szóló igazolás aláírását hónapokon keresztül jogellenesen megtagadta. (Cikkünk erről az esetről.) Ennek bizonyítására mellékelte Önök részére az Intézményvezető elutasító válaszát is. Ezzel összefüggésben megjegyezzük, hogy az igazolás aláírásának megtagadásával, mivel a GYOD visszamenőlegesen nem igényelhető, az érintett szülőnek anyagi kárt okozott.

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy Sívóné Cseh Katalin intézményvezető az intézményvezetéssel összefüggő lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegte.

A fentiek olyan súlyú, minősített kötelezettségszegések, amelyek egyértelműen indokolttá teszik a magasabb vezetői megbízásból történő azonnali elmozdítását.

A szülők bizalma véglegesen és visszavonhatatlanul megrendült, és mivel az intézményvezetővel való együttműködés véglegesen ellehetetlenült, szükségesnek tekintjük, hogy a fenntartó haladéktalanul intézkedjen az ügyben.

Budapest, 2022. január