Vác OnlineKERESÉS

Elismerés
 
 Média-díjban részesítette kollégánkat a PMRFK!
 

Támogatók:
 
Zollner Elektronik AG

BioTechUSA

hitelmindenkinek.hu

Barna Party Lovarda

Barna Party Kisvendéglő - Verőce

Keresőoptimalizálás

Toperini Ipari Park
 

Médiapartner:
 
 

CÉGINFÓ
HÍREK
MoziShop
APRÓ
AUTÓ
VENDÉGLÁTÁS
RECEPT-TÚRA
Aktuális | Események | Térségi hírek | Kultúra | Egyház | Sport | Oktatás | Kék hírek | Zöld pont | Egészség | Sztár világ | Világjáró | Pénzügy | Roland Garros '12 | Szépség | Árvíz 2013 | Választás 2014 | A fejlődés útja | Így készült az Á. V. H. film | EUalkatresz.hu | Látszódj VELÜNK! 2018

 
Haszonélvezet - A Szegények Ügyvédje válaszol Nyomtatás E-mail
A Vác Online szerkesztősége szorosan együttműködve a váci Szent Anna Karitásszal a közelmúltban elindította "Szegények Ügyvédje" című rovatát, melyen keresztül váci rászorulók részére kíván ingyenes segítséget nyújtani jogi, illetve közigazgatással kapcsolatos problémáik megoldására. Egy olvasónknak ezúttal haszonélvezet témakörben merült fel problémája, kérdése. Az olvasói levelet és a Szegények Ügyvédjének válaszát az alábbiakban tesszük közzé olvasóink számára.Jó Napot kívánok!

István vagyok és lenne egy kérdésem, hátha el tudnának
látni egy-két jótanáccsal. Mondanám is: van egy ingatlanom és egy
haszonélvezőm, aki már 5 éve lakja az ingatlant és halmozza a
számlákat. Engem nem enged be a saját ingatlanomba és csak a
számlákat halmozza. Az ingatlan eladásában is korlátoz és lelakta azt.
Mi a teendő? Kérem, segítsenek! Előre is köszönöm!

***

Kedves Kérdező,

Először is röviden nézzük át, hogy mi is a haszonélvezettel kapcsolatos jogi szabályozás, mi is a haszonélvezeti jog;

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezet alapulhat törvényi előíráson, bírósági vagy hatósági rendelkezésen és létrejöhet szerződés alapján is.
A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad.

A haszonélvezeti jog határozott időre vagy legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn.

Szerződés alapján haszonélvezet azzal keletkezik, hogy a dolgot átadják, az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jogot pedig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik.

Ha az ingatlanon jogszabálynál, bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva keletkezik haszonélvezet, a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni; ha ez elmarad, a haszonélvezet a dolognak csak rosszhiszemű vagy olyan megszerzőjével szemben érvényesíthető, aki a dologért ellenszolgáltatást nem adott.

A haszonélvező jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a dolog fenntartásával járó terheket - a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével - terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a dologhoz fűződő közterheket is.

A haszonélvező a tulajdonossal szemben is védelmet élvezhet, hiszen a tulajdonos néhány alapvető jogát (birtoklás, használat és a hasznok szedésének joga) csak akkor gyakorolhatja, ha a haszonélvező e jogokkal nem él.

A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de annak gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos ­ azonos feltételek mellett ­ a dolog használatára nem tart igényt. A haszonélvezet nemcsak személyes használatot jelent, hanem a hasznosítás jogát is, azaz a haszonélvező bérbe is adhatja az ingatlant, és bérleti díj őt illeti majd meg. A tulajdonost megilleti az a jog, hogy az ellenértéket megfizetve maga használja az ingatlant, a haszonélvező ugyanis nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe, a bérletből befolyó pénzt meg kell kapnia. A haszonélvezeti jogot eladni nem lehet, de ellenérték fejében vagy akár ingyen is le lehet mondani róla - ez megállapodás kérdése a tulajdonos és a haszonélvező között, ilyen megállapodás kötésére azonban a haszonélvező nem kötelezhető.

A haszonélvezet megszűntével a haszonélvező köteles a dolgot visszaadni. A haszonélvező felelős a dologban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a haszonélvező nem köteles megtéríteni.

A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni.

A haszonélvezeti jogot megvonni tehát jelenleg nem lehet. A hatályos szabályozás szerint a haszonélvező egyetlen dolga, hogy rendeltetésszerűen használja (lakja) az ingatlant. Amennyiben az ingatlant lelakja - a tulajdonos köteles azt helyreállítani, azaz köteles elvégezni a rendkívüli javításokat, felújításokat. Ez akkor is így van, ha a tulajdonos egy napot sem lakott az ingatlanban, és a felújítás után sem fog - nem tudni, hogy mennyi ideig.

A tulajdonosnak egy esetben lehetősége fellépni a haszonélvező ellen: ha az a dolgot rongálja, nem a rendeltetésének megfelelően használja (pl. a lakásban kocsmát üzemeltet stb.), vagy a dolog épségben való visszaadását veszélyeztetve használja a dolgot. Ilyen a tulajdonos biztosítékot kérhet a haszonélvezőtől - és ha az nem ad biztosítékot, akkor a bíróságtól lehet kérni, hogy az függessze fel ideiglenesen, a biztosíték adásáig a haszonélvezeti jog gyakorlását. Az Ön által leírt tényállás alapján azonban véleményem szerint egyszerűen arról van szó, hogy fel kellene újítani az ingatlant, állagmegóvással kapcsolatos kötelezettségeket kellene teljesíteni - ez azonban az Ön kötelezettsége, nem a haszonélvezőé.

A haszonélvezeti jog gyakorlását a bíróság felfüggesztheti, de megvonni a bíróság sem jogosult. A haszonélvezeti jog gyakorlásának felfüggesztését akkor lehet kérni, ha a haszonélvező a dolgot rongálja, veszélyezteti épségét, és a tulajdonos felhívására a magatartást nem hagyja abba, és nem is ad biztosítékot. A közüzemi díjak nem fizetése tehát nem lehet alap a haszonélvezeti jog felfüggesztésére.

De még ha fel is függeszti a haszonélvezeti jog gyakorlását a bíróság, azt a tulajdoni lapról nem töröltetheti, mivel a haszonélvezeti jog a felfüggesztéssel nem szűnik meg. A haszonélvezeti jog reálisan csak akkor szűnik meg, ha a haszonélvező meghal vagy írásban lemond a jogáról. A haszonélvezeti jog törléséhez közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges

A haszonélvező igazából maga dönti el, hogy mennyit kér cserébe a haszonélvezeti jogáról történő lemondásáért, és azt is, hogy le szeretne e mondani a jogáról, erre ugyanis nem kötelezhető. Az illeték számítása szempontjából van egy módszer, amely alapján ki lehet számítani a haszonélvezeti jog értékét, de ez hangsúlyozottan csak az illeték kiszámítása szempontjából érvényes.

A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egy huszad részét kell tekinteni. Tehát egy tízmillió forintos forgalmi értékű ingatlan haszonélvezetének egy évi értéke ötszázezer forint.

A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek az alábbiakban jelzett életkor szerinti többszörösét.

A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - az egy évi érték ötszöröse.

Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani (az előbb bemutatott ingatlan esetén, például):

a) ha a vagyoni értékű jog jogosultja:
25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese, azaz 10*500000=5 millió forint
25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa, azaz 8*500000=4 millió forint
51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa, azaz 6*500000=3 millió forint
65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese, azaz 4*500000=2 millió forint

b) ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebbnek az életkora az irányadó;

c) ha a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly módon, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik, az értékelésnél a legidősebb személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás a legfiatalabb személy életkora szerint történik. A vagyonszerzési illetéket az egyes jogosultak olyan arányban viselik, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jogok értéke ezek együttes értékében képvisel;

d) ha a vagyoni értékű jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idősebb házastárs életkora az irányadó.

Az időleges üdülőhasználati jog értéke: e jog egy évi értékének annyiszor háromszázhatvanötöd része, ahány nap megszerzéséről szól a szerződés.

Ha tehát a haszonélvező kevesli ezt az előbbiek szerint meghatározott összeget, nem köteles elfogadni azt, és nem köteles lemondani a haszonélvezeti jogról sem, így az ingatlan eladása megnehezülhet, vagy meg is hiúsulhat.

Az ingatlan tehermentes eladásához szükség van a haszonélvező haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozatára. Ha a haszonélvező tejesen ép elméjű, és képes a saját ügyeinek vitelére, akkor maga dönti el, hogy lemond-e a haszonélvezeti jogáról vagy sem (erre nem kényszeríthető). Amennyiben állapota olyan súlyos, hogy ügyei vitelére nem képes, akkor vagy gondnokság alá helyezi őt a bíróság, és akkor a nevében a törvényes képviselője jár el a gyámhatóság kontrollja mellett, vagy felvetődhet lehetőségként az eseti gondnok kinevezése is a gyámhatóság által, aki a gondnokolt nevében a szerződést megköti. Az ideiglenes gyám önálló jogköre nem terjed ki az ingatlanvagyon feletti szabad rendelkezésre, így ő nem nyilatkozhat véleményem szerint önállóan ebben a kérdésben. Ha tehát nincs a haszonélvező gondnokság alá helyezve, az ügylethez eseti gondnok kirendelését lehet kérni, és a gyámhatóság eldönti, hogy az eset körülményei alapján fennállnak-e a gondnok rendelés feltételei erre az ügyletre. Ha a hatóság úgy dönt, hogy kirendeli az ügylethez az eseti gondnokot, előírhatja, hogy a gondnokolt érdekeinek védelmében a haszonélvezeti jog ellenértékeként kapott összeget letétbe kell majd helyezni, hogy az biztosan a kívánt célra fordíttassék.

A másik lehetőség, hogy haszonélvezeti joggal terhelten adják el az ingatlant, ha találnak ilyen ingatlant kereső vevőt (pl. befektetésnek veszi valaki).

Azt javaslom, hogy tárgyaljanak a haszonélvezővel, és állapodjanak meg vele.

Üdvözlettel: dr. BHL

Megosztás
 
 
Oregmorgo


APRÓK

KÖZÉRDEKŰ

Mi Újság?

Írja meg,
s mi hírbe hozzuk!

Ha tud bármilyen
történésről, amiről
mi nem értesültünk
írja meg nekünk!

Hírmondó e-mail


Váci Egyházmegye Hírek Programok TV / Videó Miserend   Beállítás kezdőlapnak |  Hozzáadás a kedvencekhez |  A lap tetejére  
   Impresszum |  Médiaajánlat |  Jogokról |  Adatkezelésről |  Chat szabályzat