ÁLDOZATSEGÍTŐK FOGADÓÓRÁJA A VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZÉPEN FELÚJÍTOTT ÉPÜLETÉBEN

Az Igazságügyi Minisztérium Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársai szeptember 20-án 9.00 – 11.30 óra között kihelyezett fogadóórát tartanak a Váci Rendőrkapitányság épületében.

A fogadóórát – melyre természetesen minden érdeklődőt szeretettel várnak – Vass Vilmosné rendőr törzszászlós, helyi bűnmegelőzési előadó koordinálja.

64/2015. (XII. 12.) BM rendelet a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló rendeletből:

1. § (1) A rendőrség minden sértettnek – akkor, amikor az adott ügyben a rendőrséggel először kerül kapcsolatba – átadja a fővárosi és megyei kormányhivatal által a rendőrségre eljuttatott áldozatok jogairól szóló tájékoztatót, egyúttal szóban felhívja figyelmét az áldozatsegítés lehetőségére.

(2) A rendőrség az alábbiakról tájékoztatja a sértettet:

a) a feljelentésről készített jegyzőkönyvről, illetve a feljelentés megtételét igazoló iratról térítésmentesen másolatot kaphat, amely egyes áldozatsegítő szolgáltatások igénybevétele során felhasználható;

b) egyes áldozatsegítő szolgáltatások igénybevétele feltételhez kötött; továbbá

c) * ha adott támogatás igénybevételéhez igazolás szükséges, akkor azt a rendőrség a kérelmére díjmentesen kiállítja, ugyanakkor az igazolás a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal mint áldozatsegítő szolgálat útján is beszerezhető.

(3) A szóbeli figyelemfelhívást és a tájékoztató átadását, valamint a jegyzőkönyvről készült másolat kérésének igényét a sértett a jegyzőkönyv felvételekor aláírásával igazolja.

2. § (1) Ha a feljelentést a sértett teszi, a rendőrség a feljelentés megtételekor az 1. melléklet szerinti adatlap segítségével megvizsgálja (a továbbiakban: egyéni értékelés), hogy a sértett a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 62/C. § szerinti különleges bánásmódot igénylő sértett-e. Az egyéni értékelés szükség szerint megismételhető.

(2) Ha az egyéni értékelésre az eljárás megindulásakor nem kerül sor, azt a rendőrség legkésőbb akkor megteszi, amikor a sértettet első alkalommal tanúként kihallgatja. Nem szükséges annak a sértettnek az egyéni értékelése, aki a büntetőeljárásban nem vesz részt.

3. § (1) Ha adott ügyben igazolást állítottak ki, az igazolás másolati példányát az igazolás kiállításának napján az ügyirathoz kell csatolni.

(2) Ha az adott ügyben egyéni értékelésre került sor, az 1. melléklet szerinti kitöltött adatlapot az ügyirathoz zártan kell csatolni úgy, hogy annak tartalmát csak a sértett, a nyomozó hatóságnak az ügyben eljáró tagja, a nyomozás feletti felügyeletet gyakorló ügyész és az ügyben eljáró bíró ismerheti meg.

(3) Amennyiben olyan adat, tény vagy körülmény merül fel, amely alapján megállapítható, hogy a különleges bánásmódot igénylő sértetti minőség már nem áll fenn, a nyomozó hatóság az 1. mellékletben foglalt adatlapon jelzi, hogy a sértett a továbbiakban nem minősül különleges bánásmódot igénylő sértettnek. Az erre vonatkozó megállapításról a sértettet tájékoztatja.

4. § (1) * A rendőrség az áldozatsegítő feladatai ellátása során együttműködik az Igazságügyi Minisztériummal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokkal mint áldozatsegítő szolgálatokkal, az áldozatsegítést végző civil szervezetekkel, valamint a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletekkel. Az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához az Országos Rendőr-főkapitányság módszertani segítséget nyújt.

(2) * Az országos rendőrfőkapitány és a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány az áldozati jogok érvényesüléséről évente jelentést készít, amelyet – a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány az országos rendőrfőkapitány jóváhagyását követően – megküld az Igazságügyi Minisztérium, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (fővárosi kerületi) hivatal mint áldozatsegítő szolgálat, továbbá a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség és a megyei főügyészségek részére.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet 2. §-a, valamint 1. melléklete a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének, 5. cikk (1) bekezdésének, 8. cikk (2) bekezdésének, 21. cikk (1) bekezdésének, 22. cikkének, 28. cikkének való megfelelést szolgálja.