MÁRKI-ZAY PÉTERT ÉS KARÁCSONY GERGELYT TÖRVÉNYSÉRTÉS MIATT ELMARASZTALTA A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁCON

A váci Választási Bizottság egyhangú határozatával megállapította, hogy Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is elkövette a választási eljárási törvényt 145. § (3) bekezdése szerinti jogszabálysértést, vagyis önkormányzati hatósági épületben tiltott választási kampánytevékenységet folytattak.

A Bizottság a jogsértést megvalósító Magyar Önkormányzatok Szövetségét, mint a rendezvény szervezőjét, valamint a rendezvényen kampánytevékenységet folytató Márki-Zay Pétert és Karácsony Gergelyt eltiltotta a további jogsértő magatartástól is.

A törvénysértő rendezvényt 2022. március 16-án a Váci Város Önkormányzatának Tanácstermében tartották, a melyen felszólalt Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely mellett Gémesi György gödöllői polgármester, Matkovich Ilona váci polgármester és részt vett Inotay Gergely baloldali váci országgyűlési képviselőjelölt is. A rendezvény címe „Kiállás és kötelezettségvállalás a magyar önkormányzatiság helyreállításáért” volt, melyen Márki-Zay Péter elmondta, hogy új kormányzati stílusban közelítene az önkormányzatokhoz.

Inotay Gergely baloldali képviselőjelölt a rendezvényt követően szervezett utcafórumon a baloldal által tervezett megszorításokról beszélt. Úgy fogalmazott, hogy „ki se lehet mondani, mi lesz harmadika után, miféle megszorításokra lesz szükség az akkori kormány részéről”.

***

A törvénysértő rendezvény elmarasztalásának teljes szövege:

PEST MEGYE 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 22/2022. (III.22.) HATÁROZATA

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi

 határozatot:

 Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdés alapján a                                                                                                            által Váci Polgármesteri Hivatal épületében tartott kampánytevékenység jellegű rendezvénnyel kapcsolatban benyújtott, 2022. március 18. napján 20 óra 46 perckor érkezett kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely a Ve. 145. § (3) bekezdés szerinti jogszabálysértést elkövette, ezért őket a Választási Bizottság eltiltja a további jogsértések elkövetésétől.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (iegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2022. március 22. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

–  a kérelem Ve. 22.3.§ (3) bekezdés szerinti alapját,

–  a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

–   a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 Indokolás:

Beadványozó) a választási eljárásról szóló 201.3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján kifogást nyújtott be a Ve. 2. §-ának a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelvi sérelem és a Ve. 145. § (3) bekezdésének megsértése miatt. A kifogás a Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához (OEVI) 2022. március 18-án 20 óra 46 perckor érkezett.

Beadványozó előadta, hogy 2022. március 16-án Vácon a Váci Polgármesteri Hivatal épületében tartott rendezvényen Márki- Zay Péter a DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD pártok országos listavezetője és miniszterelnök-jelöltje, valamint Karácsony Gergely DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD pártok képviselő-jelöltje kampánytevékenységet folytatott.

Beadványozó szerint kampány tevékenységnek minősül a kampányeszközök kampányidőszakban történő elhasználása és minden egyéb a kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolás vagy annak megkísérlése céljából, beleértve a választópolgárokkal való kapcsolatfelvételt is.

Beadványozó által leírt rendezvény nyilvános volt, bármely választópolgár számára elérhető, a közösségi média felületén élőben közvetítették, arról több sajtóorgánum is beszámolt, így alkalmas volt arra, hogy a választói akaratot befolyásolja, s a választó Ideál való kapcsolatfelvétel is megvalósult. A rendezvény helyszíne 2600 Vác Március 15. tér 11 szám alatti, Váci Polgármesteri Hivatal épületének Tanácsterme volt, mely épület önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgál.

Beadványozó előadta, hogy a rendezvényen Matkovich Ilona váci polgármester és a rendezvény több más résztvevője is miniszterelnök-jelöltként mutatta be Márki-Zay Pétert. A rendezvény egyik résztvevője „programismertető sajtótájékoztatóként” hivatkozott az eseményre. A rendezvényen felszólaló, Karácsony Gergely a DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD országos listájának 3. helyezett képviselő-jelöltje úgy fogalmazott, hogy az általa ismertetett „politikai elképzelést” szeretnék „kormányra juttatni, s erre egy olyan kiváló polgármestertársunk a vezetőnk”, mely kijelentés elhangzása közben Márki-Zay Péterre mutatott, alti bólintással jelezte egyetértését. A jelöli beszédében az országgyűlési választások dátumára április 3-ára is hivatkozott, mint időpontra, amikor elképzelését „kellene megerősíteniük”. Márki-Zay Péter a rendezvényen választási ígéretet is tett, melyet „megerősítem, amit korábban már kijelentettünk, hogy kormányváltás esetén” szavakkal vezetett fel. A rendezvény nyilvános közvetítésének linkjét, és a jelen beadvány szempontjából releváns szövegrészek szó szerinti leiratát a beadványunkhoz 1. sz. mellékletként csatolta. A rendezvényen elhangzott és az aláírt megállapodásban is szerepeltetett „Egységben Magyarországért” szlogent, mint kampányelemet, Márki-Zay Péter jelölt saját választási honlapján szereplő fotóval igazolta (2. sz. melléklet.). A rendezvény háttereként a szervezők egy olyan hátteret is kifüggesztettek, melynek grafikai elemei és topográfiája, valamint színei megegyeznek a DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD jelöltjei, köztük Márki-Zay Péter által használt színekkel és grafikai, arculati elemekkel. (3. sz. melléklet) A rendezvényen a sajtó képviselőin és a polgármestereken kívül a helyszínen jelen volt többek között Inotay Gergely is, Pest megye 4. OEVK képviselő-jelöltje is, aki a 3. sz alatt mellékelt közös fényképen szintén szerepel. Ez a tény is azt támasztja alá, hogy a rendezvény a választók számára szervezett kampányesemény volt. A rendezvényről beszámoló televíziós tudósításban egyértelműen látszott, hogy az aláírt dokumentumot Márki-Zay Péter az „Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje”-ként írta alá. (A tudósítás online elérése és a tudósítás releváns képernyőképei 4. sz. mellékletben csatolva.)

Karácsony Gergely képviselőjelölt a rendezvényről március 16-án közzétett közösségi médiás beszámolójában kormányváltásról és a kormányváltás utáni intézkedések szükségességét illusztrálta a rendezvény helyszínén, a váci önkormányzat épületében készült fényképfelvételekkel (5. sz. mellékletként csatolva.). A fényképfelvételek készítésére kifejezetten Matkovich Ilona, váci polgármester szólította fel a rendezvényen résztvevőket, külön is kiemelve hogy a rendezvény helyszínén, „ebben a helyiségben” készüljenek el a fényképek.

A Beadványozó szerint a Ve. 145. § (3) bekezdésének második fordulata szerint „Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampány tevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. A KSH 2021. január 1-jén közzétett adatai alapján Vác város lakossága 32.927 fő.

Beállványozó szerint a fent részletesen kifejtettek megsértik a jóhiszemű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy tiltott helyszínen kampány tevékenységet folytattak, valamint sértik a jelöltek közötti esélyegyenlőség elvét is azzal, hogy a tiltott helyen megvalósított rendezvényen kizárólag egy pártszövetség országgyűlési képviselő-jelöltjei kampányoltak.

A Pest megyei Választási Bizottság illetékességét megalapozza, hogy a rendezvényre a választókerület településén került sor, az arról beszámoló híradások is elérhetőek a választókerület valamennyi polgára számaira, továbbá a rendezvényen készült közös fényképen a választókerületben induló egyéni választókerületi jelölt is szerepel.

Mindezek alapján Beállványozó kéri a T. Választási Bizottságot, hogy a kifogásnak helyt adni, és a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét megállapítani, illetve a jogsértőt illetve jogsértőket a további jogszabálysértéstől eltiltani szíveskedjen,

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) megvizsgálta a benyújtott kifogást. A Ve. 151 .§ alapján megállapította hatáskörét és illetékességét, tekintettel arra, hogy a rendezvény helyszíne Vác Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerület területéhez tartozik. A rendezvény időpontja 2022. március 16. napja, a kifogás pedig 2022. március 18-án 20 óra 46 perckor érkezett, így a kifogás határidőben érkezett.

A Bizottság egyetért abban, hogy megvalósult a jogsértés. A Váci Polgármesteri Hivatalban tartott esemény megsértette a Ve. 145. § (3) bekezdését telein tettel arra, hogy a rendezvény kampánytevékenység volt. A Bizottság a jogsértést megvalósító Magyar Önkormányzatok Szövetségét, mint a rendezvény szervezőjét, valamint a rendezvényen kampánytevékenységet folytató Márki-Zay Pétert és Karácsony Gergelyt eltiltja a további jogsértő magatartástól.

Fentiek alapján az OEVB a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, valamint a határozatban foglalt egyéb jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2,8.§ (1) bekezdése és a 2. melleidet XIII. 8. pontján alapul.

Vác, 2022. március 22.

Dr. Oroszi Sándor, OEVB elnök

Kiemelt kép: Vác.hu