Tiltakozik a Cházár András iskola a városi főzőkonyha bezárása ellen

A városházi arrogancia, vezetői dölyf és antidemokratikus működés állatorvosi lova az alábbi történet, amelynek végül egyenes következménye kellett, hogy legyen az a nyílt levél, amit Ványi Lászlóné, a Cházár András EGYMI intézményvezetője írt Matkovich Ilonának.

Sajnálatosan igazat kell adnunk a legutóbb nyilatkozó két közéleti szereplőnknek, hogy egyrészt „az önkormányzatiság eltelt közel 30 éve óta nem volt ilyen antidemokratikus kurzus, amely durván felrúgja a korábbi váci önkormányzati szokásjogot és értékrendet…” (dr. Bóth János), másrészt „egy olyan polgármester, aki újságíróként a szólásszabadság érdekében (…) mindenhol szót emelt, most retteg a más véleménytől és elhallgattat mindenkit!?” (Dr. Néveri István).

Kérem, hallgassák meg, hogy az „igazi demokraták” miképpen akarják felrúgni szakmai egyeztetések, hozzáértés és minden empátia nélkül, szinte kegyetlen szívtelenséggel a fogyatékkal élő gyermekek étkeztetésének hagyományos rendjét.

Ők azok, akik egyébként arra ácsingóznak, hogy hamarosan országot is vezessenek!

Csak a lexikális pontosság miatt: a magyar gyógypedagógia történet egyik fellegvárának számító intézménnyel játssza ma kisded játékát a városháza.

Egy olyan szellemi műhellyel packázik, amely minden valamirevaló nemzetközi gyógypedagógia tankönyv első oldalain ott kell, hogy legyen, hiszen a Jólészi Cházár András (1745–1816) a váci siketnéma intézet alapításának kezdeményezője, ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek, fogyatékosok szószólója, 1790-ben a „szántóvető polgárság” nevében írott „esedező levél”-ben az általános és kötelező alapiskoláztatást és a fogyatékosok („a vakok, csonkák, bénák, s.a.t.”) társai felkarolását is javasolta, s szinte a legkorábban a siketnémák taníthatóságáról értekezett. Cházár András fáradozásai, nemes elgondolásai eredményeképpen 1802. augusztus 15-én megnyitotta kapuit Magyarországon egy siketnéma intézet, a Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet.

Az országban elsőként, Európában ötödikként és 218 esztendeje szolgálja a legmagasabb nívón a fogyatékkal élők oktatásának ügyét. (Nincs még kikutatva, de meglehet, hogy a sárospataki és a debreceni híres kollégium után talán ez az intézmény lehet az országban a harmadik, ahol ugyanazon a helyen, ugyanazt a feladatellátást, megszakítás nélkül végzik. Ez pedagógiai, neveléstörténeti Hungarikum!!!)

A váczi siketnéma intézet régi épülete (Vác, Március 15. tér 6.) két középkori kanonokház egybeépítésével alakult ki, s a török kiűzése után püspöki palotaként működött. 1741-ben felújították, az udvar felé bővítették. Miután a püspök új palotába költözött, ez az épület tanintézetként élt tovább, később az angolkisasszonyok zárdája nyert benne elhelyezést, majd katonai célokra használták. 1802-ben Cházár András itt alapította meg az ország első intézetét siketek és némák számára, és a ház azóta is ezt a célt szolgálja.

Úgyhogy minden beavatkozás, döntés, változtatás tiszteletet, tapintatot, szakmai odafigyelést, az ott dolgozó szakemberekkel való egyeztetést igényelne. Ez nem történt meg Matkovich Ilonáék részéről, úgy kezdtek el viselkedni az intézményben, mint egy elefánt a porcelánboltban.

Ősi márványtábla az intézmény falán.

Egykoron Cházár András az intézmény alapításához felajánlotta rozsnyói házát és gyümölcsöskertjét. Tette mindezt azért, hogy az intézményben tanulók megfelelően tudjanak táplálkozni.

Ilyen egy gondos gazda és nem olyan, akinek az arcéle az alábbi pontokba szedett eseménysorból pontosan kirajzolódik:

1.    Ványiné nem hivatalosan, hanem CSAK pletykákból értesült, hogy a főtéri főzőkonyhából valószínűleg tálaló lesz majd, mert a konyhásokat Matkovich szélnek eresztette (a közétkeztetés biztosítása államilag az önkormányzatokhoz delegált kötelező feladatok egyike, így a Cházár intézményvezetője nem irányítója a konyha működésének, a munkáltató a váci önkormányzat.) A váci konyhások fű alatt való elküldése a pandémia alatti legaljasabb mutyik egyike volt.

2.    Az intézmény vezetője írt (2020. 06. 17.) Inotay alpolgármesternek, amelyre semmilyen formális, de még informális reakció sem érkezett 2020. 07. 27-ig.

3.    Június végén egy véletlen találkozás során Inotay bevallotta, hogy azért nem tud válaszolni, mert nem tud válaszolni (sic!).

4.    Július 17-én már délelőtt talán meg is hozták a változtatáshoz szükséges döntéseket a megfelelő bizottságban, de a délutáni közmeghallgatáson a Cházár András EGYMI jelenlegi és volt intézményvezetője, Mikesy György is jelen volt és mindketten a konyha további sorsa felől érdeklődtek. Kérdéseikre sem ott, sem később nem válaszoltak, miközben már akkor eldöntött lehetett a konyha jövője. Mindenesetre ezek ott Ványi Lászlóné ezeket kérdezte:

  • Tervezik-e a Cházár EGYMI Székhelyintézményében működő főzőkonyha tálalókonyhává történő átminősítését?
  • Amennyiben ez az információ igaz, akkor mikor számíthatunk arra, hogy egyeztető megbeszélésekre kerül sor az érintettek bevonásával (gondolok itt a tankerre, az intézmény vezetésére, a szülőkre, az iskolaorvosra, védőnőre stb.)?
  • Illetve mikor kerül sor a tálalókonyha kialakítására és a tálalókonyhai üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére és beszerelésére?
  • Továbbá egy, az önkormányzathoz írásban eljuttatott kérdés megválaszolására, mennyi időintervallumot ír elő a jog, az írásos kérdést 2020. 06. 17-én küldtem el.” (Itt természetesen Inotay alpolgármester tapintatlan hallgatását kérte számon az intézményvezető tapintatosan.)

Ezek a kérdések tagadhatatlanul releváns, az intézmény ősztől kezdődő működése szempontjából elodázhatatlanul megválaszolásra szoruló kérdések voltak. NEM ÉRKEZETT RÁ VÁLASZ!

5.    Augusztus 17-én ismét írásban feltette az intézményvezető Matkovich Ilonának ugyanezen kérdéseket. Amelyre az a válasz érkezett, hogy forduljon a Gazdasági Hivatalhoz (GH).

6.    Erre jelezte Ványiné, hogy testületi döntés nélkül a GH tehetetlen.

7.    Itt még volt némi elektronikus levelezés, meg egy pár teljesíthetetlen időpontra, és komolytalan időtartamra szóló polgármesteri invitálás, amely gyakorlatilag erődemonstráció volt Matkovich részéről, hogy megmutassa, ki viseli e helyzetben a kalapot, de valós szándék leghalványabb jele sem mutatkozott már, hogy érdemben érdekelné a város vezetőjét e patinás gyógypedagógiai intézmény bármilyen szakmai megfontolása.

8.    Az intézmény vezetője ekkor azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy testületi ülésen vitassák meg annak lehetőségét, hogy hogy lehetne a főzőkonyha üzemeltetését biztosítani.

Az intézet vezetőjét az motiválhatta, hogy még soha nem fordult elő az intézmény életében, hogy ne helyben készítsék el a napi ötszöri étkezéshez a menüt (ebből kettő főétkezés) az óvodásoknak, az általános iskolásoknak, a középiskolásoknak és a kollégistáknak.

Ezzel biztosítva a különböző fogyatékosságokkal együtt járó étkezési igények maximális és magas minőségű kielégítését (pl. diétás ételek, allergia specifikus ételek, pépesített ételek, időbeni variációkat igénylő étkezési szokások stb.)

9.    A vége az lett, hogy semmilyen kérésre sem volt hajlandó a testület napirendre venni az ügyet, 218 év szakmaisága ide vagy oda, megmutatta márpedig a szivárványos vezetés nagyasszonya, hogy ebben a városban az lesz, amit ő a fejébe vesz.

A megnyitás évében 3 tanerő oktatott 20 tanulót. Később a tanulók száma évről évre nőtt, így 1901-ben már 151 tanulója és 15 tanára volt az intézetnek. Miután az épület kicsinek bizonyult a tanulók elhelyezésére, Borbély Sándor az akkori igazgató – akinek szobra az iskola kertjében található – elhatározta, hogy a fennállás 100 éves fordulójára új épületet építtet. Itt több iskolai tanterem, tornaterem, szertár és tanári szoba is helyet kapott. Ezt a ma is működő épületet 1902 júliusában adták át.

Nyílt levél Vác város polgármesteréhez

Szombaton megszületett ez alábbi nyílt levél, amely egyik utolsó eszköze szokott lenni a konfliktusok kezelésének. Ványi Lászlóné mivel eddig úgy érezhette, hogy nem kezelik őt partnernek, nyílt színen kéri a város vezetőjét, hogy gondolja át a tervét.

Polgármester Asszony!

Ön és az Ön által vezetett váci képviselő-testület egy része, a mögöttünk hagyott időszakban azt a döntést hozta, hogy a 218 éve fogyatékkal élők nevelését és oktatását ellátó bentlakásos (kollégiumot is működtető) intézmény főzőkonyháját tálaló konyhaként üzemelteti tovább.

Ez okból az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosították, előzetes tanulmányok, számítások, egyeztetések nélkül.

Tették ezt úgy, hogy döntésük előkészítésekor az intézményünktől adatokat, információkat nem kértek, a helyszín adottságainak ismeretével nem rendelkeztek és az érintettekkel (iskolavezetés, szülők, gyermekorvos stb.) egyeztetést nem folytattak. Így precíz ismeretük sem lehet arról, hogy a fogyatékkal élők étkeztetése milyen speciális jellemzőkkel bír.

Mivel döntésükről csak pletyka szintjén értesült az intézmény vezetése, hivatalos levelek útján és a közmeghallgatáson feltett kérdéseim segítségével próbáltam pontos információhoz jutni. A többszöri megkeresés ellenére sajnos csak nyár végén adott és akkor is csak minimális és felületes tájékoztatást.

E miatt 2020. augusztus 24-én emailben azzal a kéréssel fordultam Önhöz, hogy a képviselő-testület felé ügyünket előterjesztés formájában vitára bocsájtani szíveskedjék, hogy arról nyílt szavazással dönthessen a képviselő-testület még a 2020/2021-es tanév megkezdése előtt, mivel szeretnénk, ha intézményünkben főzőkonyhaként működhetne tovább a közétkeztetési szolgáltatás.

2020. 08. 27-én testületi ülést tartottak, de kérésemet nem vette figyelembe és a Cházár András EGYMI konyhai szolgáltatásával kapcsolatban nem készült előterjesztés, így esélyt sem adott az ügy megvitatására.

Ezért most nyílt levél formájában vagyok kénytelen megszólítani és arra kérni, hogy a Cházár András EGYMI Székhelyintézmény (2600, Vác Március 15. tér 6.) közétkeztetését főzőkonyha működtetésével biztosítsák a továbbiakban is.

Kérem, gondoljon arra, hogy Ön milyen ellátást szeretne, ha a családjában például egy érintett – fogyatékkal élő – óvodás vagy iskolás korú gyermek kollégiumi ellátásra szorulna és csak hétvégén lehetne és ehetne otthon családja körében.

Reményeim szerint Önnek a fogyatékkal élők magas színvonalon történő közétkeztetése nem terhet, hanem a saját szándékából vállat közszolgálat nemes feladatát jelenti!

Döntése – döntésük megváltoztatásában bízva kívánok munkájához korrekt munkatársakat, éleslátást és érző lelkületet.

Ványi Lászlóné
intézményvezető

Mottónk: „Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Cházár András 1802-ben alapította Vácon ezt jeles intézményt, amely azóta ugyanazt a megtisztelő ügyet szolgálja. – Fotó: VácOnline

 

***

A Váci Hírlap még megjelenés előtt azonnal nekiment a nyílt levélnek

A polgármesternőt ajnározó fékevesztett sajtóbulldogok egyike, a névtelen szerzőkkel operáló, tényleg mindennek alja trollportál, a Váci Hírlap még e nyílt levél megjelenése előtt nekiesett az intézményvezetőnek a szokásos, de ezúttal szó nélkül már nem hagyható aljas modorában.

(Micsoda világban élünk, ahol ez a szennyes lap bitorolhatja Vác sajtótörténetének egyik legkiemelkedőbb termékének a nevét!!! E lap ugyanis egykor, a Váczi Hírlap néven 1888-tól a városháza lapja volt, szerkesztője 1898-tól Dercsényi Dezső, a város első főfoglalkozású szerkesztője, egy igazi sajtólegenda, aki 1944-ig (46 éven át !!!) jegyezte az újságot.  Most pedig egy arctalan senkiházi mérgezi Vác közéletét a mocskolódásaival. Üzenjük, leleplezés közelében áll ez a személy, készüljön, jobban teszi, ha magától jön ki a fényre!)

A Váci Hírlap ugyanis HAZUDIK vagy CSÚSZTAT! (Újra és folyamatosan és mindig!)

  • Ványi Lászlóné levelét valós dokumentumok alapján írta meg és kérdései tavasz óta ott lógnak a levegőben megválaszolatlanul. Tetszettek volna rá tisztességesen válaszolni, így nem lenne szükség nyílt levelekre!
  • Újra azzal operál a szennyportál, és azzal riogatja a maga szűkkörű olvasói körét, hogy minden jobboldali hazug, aljas és kötélrevaló. Innen is üzenjük, hogy Vác jobboldali közéleti személyiségei, értelmiségei tisztességgel és becsülettel, lokálpatrióta kötelességgel végzik a munkájukat a maguk területén, és attól, hogy valaki jobboldalon találja meg a politikai közösségét, nem méltó arra, hogy bukottnak minősítsék, vagy akár hozzákössék az előző városvezetéshez. Ványi Éva kilenc esztendeje nem vállal politikai szerepet Vácon!
  • Hazudik a Váci Hírlap, amikor azt állítja, hogy Ványi Éva „pár hónappal ezelőtt pedig kormánypárti jelöltként került be a Pest megyei közgyűlésbe”. NEM TAGJA a KÖZGYŰLÉSNEK!
  • Politikai megfelelniakarás – mivel az érintett vezető KDNP-tag, valamint magától érhetően hívő ember –, még dicséret is lehet, nem pedig sértés, mint aminek azt szánták.
  • Vádold meg ellenfeledet azzal, amire te készülsz, bevált bolsevik kommunikációs taktika, de hogy a rendszerváltás után 30 évvel is ezt kell még hallgatnunk, ez tényleg sok! A Váci Hírlap aljas módon így sejtet: „a közétkeztetés kapcsán a kivételezéseket, az uram-bátyám viszonyokat nem támogatja”. A tiszta kezű, a tiszta humánum, jó emberkedő pózban tetszelgő városháza – üzeni nekünk a Váci Hírlap – nem tűri az uram-bátyám világot immár… Mi pedig üzenjük e sejtetésre, hogy mi civilek fokozottan figyelni fogjuk a konyha kapcsán minden lépésüket, minden gazdasági mozdulatukat, amennyiben megvalósítanák e képtelenséget, amire most épp készülnek.
  • A vasmarokkal tartott Facebook-oldalon egyébként perceken belül lekerülnek a velük egyet nem értő kommentek. Akik figyelték azt mondták, hogy vasárnap reggeltől tizenkettőt töröltek, estére ennyi maradt: