Nem térkép e táj – Vácon állítottak először honvédemlékművet az országban

A Váci Honvéd Emlékmű

Az emlékművet az 1849 áprilisi és júliusi váci csatákban elesett honvédek tiszteletére emelték a mesterségesen kialakított dombon. 

Az egyik oldalán a felirat: MDCCCXLIX. Április X. Július XV. & XVII. – fotó: Magosi Márk

Degré Alajos volt honvédtiszt kezdeményezésére alkották meg és 1868-ban avatták fel.

Mivel ez volt az első 48-as emlék hazánkban, avatása országos ünneppé vált, mely 1868. július 19-én fényes külsőségek között ment végbe.

A fővárosi vendégek a magyar gőzhajós társaság Budapest nevű különhajóján jöttek. Többek között eljött Klapka György tábornok, Andrássy Gyula gróf miniszterelnök és honvédelmi miniszter, valamint Weinkheim Béla báró belügyminiszter is.

Az 1868. július 19-én felavatott emlékművet Degré Alajos, egykori honvédszázados, 1870-től Vác város országgyűlési képviselője kezdeményezte – Emléktáblája Vácott

Degré Alajos honvédként a szabadságharcban Földváry Károly önkéntes zászlóaljában kezdte, majd századosi rangig jutott. A fegyverletétel után – sok más társához hasonlóan – bujdosott. Aradra internálták. Az üldöztetés után Vácott villát vásárolt és amint lehetősége adódott, visszatért a közéletbe. 1870-től Vác város országgyűlési képviselője lett.

Tőle származnak az obeliszken olvasható sorok:

Vándor megállj! tekints szét e mezőn,
HONVÉDEINK itt küzdtek a jogért,
S itt nyugszanak, kik vért és életet
Áldoztak a honért.

Ha a szabadság napját élvezed,
Áldd érte Istent s e szent hamvakat.
HONVÉDEINK véréből nőtt a fa,
Mely vész s viharban enyhe nyugtot ad.

Ha zsarnok lába nyomja e hazát,
Ne csüggedj el! hisz ŐK csak nyugszanak
Széttörni békót, szolgaláncokat
Fölkelnek újra ŐK, a – Hősfiak!

Az emlékmű közadakozásból épült. Vác és vonzáskörzete 4000 Ft-ot gyűjtött össze a költségekre. A négy méter magas vas obeliszket a Gömör megyei Csisznavodán készítették a Heinczelman Gyárban. Lépcsőszerű talapzaton nyugszik és bronzzal van befuttatva. A tetején lángoló ágyúgolyó. Állítólag pont ott áll, ahol annak idején az egyik osztrák ágyú elakadt a váci csatában. Anyaga vas, színesre festve. Az emlékművet vaskerítéssel vették körbe. A felső oldallapokon Magyarország címere, alatta koszorúval körülfont ágyúgolyók.

***

Földváry Károly honvéd ezredes az olaszországi magyar légió zászlajával. – A váci csata jeleneteit elevenítik meg a mai hagyományőrzők.

Kossuth Lajos adománya

Maga Kossuth Lajos is 100 pengő forintot küldött Turinból a Váci Honvéd Emlékmű költségeire a következő levél kíséretében:

Rudnay József úrnak, a váci kerület elnökének.

Tisztelt Elnök úr!

Bocsánatát kérem, hogy a választásra vonatkozó válaszom mellett egy kéréssel terhelem.

Úgy értesülök, hogy a váciak emléket kívánnak emelni a váci csatában elesett honvédeknek. A váci csata, amint egyik legdicsőbbike, úgy stratégiailag egyik legfontosabbika volt egész szabadságharcunknak. Legyenek áldottak a váci honfiak s honleányok, hogy szentnek ismerik a múltnak dicsőségét; óh legyen az szent mindenha a nemzet előtt!

A múltnak dicsősége nagy nemzeti kincs. Nagy emlékezetek alapítnak a népeknek nagy jövendőt, mert nemes forrásai a hazafias nagy tetteknek. Nekem becses bizodalmuk nyilvánításával jogot adtak a váciak magamat közéjük számítani.

Engedjék meg hát, hogy munkám megtakarított filléreivel én is részt vehessek a hála adójában, mellyel szabadságunk elhullott bajnokai szent emlékének áldoznak. Legyen – kérem – szíves elnök úr az ide rekesztett száz forintot, az emlék-bizottmánynak kézbesíttetni. És fogadja megkülönböztetett tiszteletemet és üdvözletemet.

Turin, aug. 23. 1867.

***

Kossuth Lajos válasz levele a meghívására

A váci Honvéd Emlékmű avatására Kossuth Lajost is meghívták, de nem jött el, hiszen 1849 után Ferenc József uralta országba nem jöhetett haza, hiszen nem kapott amnesztiát. Kossuth a meghívásra a következő levélben válaszolt:

Kossuth Lajos 1865-től élt Torinóban, onnan küldte az idézett két levelét. Utca, emléktábla, szobor őrzi a városban az emlékét.

Degré Alajos Honvéd Százados úrnak, a Váci Honvéd-Bizottmány Alelnökének.

Tisztelt Alelnök úr!

Köszönöm becses meghívását a Váczi honvédemlék leleplezési ünnepélyére. Önök ez emlékben oltárt emeltek a szabadság hitvallásának. Jól esnék bánatos lelkemnek ez oltár előtt együtt imádkozni Önökkel a szabadság Istenéhez, hogy adjon az élőknek akaratot, eltökélést `s erőt, híven, bátran, önzéstelenül szeretni a Hazát, mikint ama dicsőséges holttak szerették.

De jól sejtette Ön, hogy e szerencsétől eltiltanak a körülmények.

Én elv embere vagyok.

Soknak – ne mondjam: mindennek, – máskint kellene lenni a Hazában, mint amikint van, hogy én Ön becses meghívásának megfelelhessek. `S amit nekem tennem nem szabad, azt tenni fiaim sem tartják szabadnak, nem mert fiaim, hanem, mert ők is elv emberei. De ha testileg nem, jelen leszünk lélekben az ünnepélyen. Megüljük a napot a számkivetés sivatagában `s hálás kegyelettel áldva a magyar szabadság vértanuinak szent emlékét, könyörögni fogunk Istenhez, távoztassa el Hazánktól az átkot, hogy ama martyrok hiában vérzettek legyen.

Nem írok többet, nehogy a nagy múlt emlékének a törpe jelennel összehasonlítása keserűvé tegyen. Mert ama múlt és e jelen között, oly rémületes űrt ásott, nem a végzetes kényszerűség, hanem az önbizalomvesztett megcsüggedés, hogy fejem szédeleg, ha reá gondolok.

„Liceat sperare timenti”.

Hazafiúi tisztelettel `s baráti kézszorítással Turin Julius 16 k. 1868
Kossuth Lajos s. k.

***

A váci után egy másik jelentős emlékműavatás Aradon 1890. október 6. Ide sem jött el Kossuth viszont készült egy becses hangfelvétel, amelyet elküldött az aradi szoboravatásra.

Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi azt a két fonográfhengert, melyekre Kossuth Lajosnak az aradi vértanúk emlékművének felavatására szánt ünnepi beszédét rögzítették. A történelmi hangfelvételt két pesti vállalkozó, Felner Károly és Barna Tivadar készítették 1890. szeptember 20-án Torinóban.

***

Első váci csata – 1849. április 10.

Az 1848–49-es szabadságharc csatája, Götz osztrák császári tábornok ás Damjanich honvéd tábornok erői között.

Az ütközetre Vác városánál került sor a Christian Götz császári és királyi vezérőrnagy vezette osztrák és a Damjanich János vezérőrnagy által vezetett magyar III. hadtest között 1849. április 10-én. – Fent: Damjanich és a váci csata ábrázolása a Kőhídnál. – Lent: Götz sebesülése és halála (j) Damjanich mellett.
A Christian Götz vezette osztrák csapatok a Gombás-patak kőhídját védték, de azt végül Földváry Károly, a 9. vörössipkás zászlóalj és a 3. fehértollas zászlóalj hősiességének köszönhetően elfoglalták a magyarok. Götz személyesen irányította a császáriak visszavonulását, és eközben egy gránátszilánk homlokon találta.

Nagy Zoltán előadása az első váci csatáról

***

Második váci csata – 1849. július 17.
Az 1848–49-es szabadságharc csatája, Paszkevics orosz és Görgei magyar fővezér csapatai között.

Görgei Artúr volt a magyar honvédsereg fővezére és Ivan Fjodorovics Paszkevics-Erivanszkij tábornagy az orosz sereg fővezére. – Lent: Than Mór: Váci csata, 1849. július 17.

Nagy Zoltán előadása az második váci csatáról